Selecteer de taal

Betrokken organisaties

Certificatie

Een van de instrumenten die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) inzet om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te bevorderen, is certificatie. Producten als liften, hijskranen, houtbewerkingmachines en drukvaten zijn voorbeelden van gevaarlijke werktuigen waarmee het beter niet fout kan gaan. Ook werkzaamheden als duikarbeid, werken met explosieven en het afsteken van professioneel vuurwerk leveren risico’s op.

Verstrekking van certificaten

Certificaten worden aan de certificaathouders verstrekt door certificerings- en keuringinstellingen (cki’s) die daartoe door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn aangewezen. Zij toetsen of het product, het systeem of de deskundige persoon aan alle criteria voldoet. Certificatie-eisen worden opgesteld door deskundigen op een bepaald terrein (verenigd in een Centraal College van Deskundigen (CCvD)). Dit zijn bijvoorbeeld klanten, gebruikers, producenten en certificerende  instellingen. Als de eisen voldoen aan de randvoorwaarden van SZW, dan worden ze door de minister van SZW vastgesteld en krijgen ze daarmee een wettelijke status. De Raad voor Accreditatie (RvA) beoordeelt of een cki voldoet aan het werkveldspecifieke schema van aanwijzing en toezicht waarvoor de cki een aanwijzing van de minister van SZW wil ontvangen.

Wetgeving

De wettelijke basis voor het certificatiestelsel ligt deels in artikel 20 van de  Arbeidsomstandighedenwet (persoonscertificaten en systeemcertificaten) en deels in artikel 7 van de Warenwet (productcertificaten en typecertificaten). Deze artikelen bepalen dat voor verschillende werkzaamheden, producten en systemen een certificaat is vereist. Deze artikelen bepalen ook dat de minister cki’s kan aanwijzen die de voorgeschreven certificaten verstrekken. Naast deze wetten zijn er ook regelingen (het Arbobesluit, de Arboregeling, Warenwetbesluiten en Warenwetregelingen) met meer gedetailleerde voorschriften

Voor meer informatie:

http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/certificatie