Selecteer de taal

Algemene info vakbekwaamheidsstelsel

Als terugtredende overheid maakt SZW in toenemende mate gebruik van persoonscertificering om vakbekwaamheid te borgen voor risicovolle beroepen.
Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling  - NDC CI  - certificeert persoonlijke vakbekwaamheid onafhankelijk en conform actuele, door de eigen sector, vastgestelde eisen. Daarmee wordt de vakbekwaamheid op een gedegen manier geborgd.

Het huidige certificatiestelsel en de werkveldspecifieke certificatieschema's zijn gepubliceerd in de Staatscourant SC 4230 van 16 maart 2012.

Op aanwijzing van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert (SZW) NDC-CI als certificerende instelling haar taak uit. Het huidig Nederlands certificatiestelsel is voor 90% gestoeld op de internationale Norm 17024: persoonscertificatie. De overheid spreekt hier van "Beoordelen" in plaats van "Accreditatie". 

De Werkveldspecifieke Certificatieschema’s  Werken onder Overdruk (WSCS WOD) worden beheerd door de Beheerstichting Werken onder Overdruk – SWOD –. SWOD beheert tevens het Openbaar Register van Certificaathouders en de centrale itembank (examenvragen en praktijktoetsen)

Om de hele sector Werken onder Overdruk en met name de duikindustrie en de certificaathouders te informeren over het stelsel en de overgangsregeling is destijds een brochure gepubliceerd. De overgangsregeling is geëindigd op 1 juni 2014.

Voor meer informatie klik hier
Voor meer informatie over certificatie zie de brochure van de overheid.

In 2017 kondigde de overheid wederom een herziening van het vakbekwaamheidsstelsel aan. Het streven is om dit in 2021 in werking te stellen. 

In 2019 heeft de civiele sector middels een achterbanberaad besloten te gaan voor het vakbekwaamheidsstelsel "persoonsregistratie" in navolging van besluitvorming Defensie en Brandweer. Dit betekent dat de certificatieschema's omgezet gaan worden naar registratieschema's. En de sector zichzelf opnieuw moet inrichten. Dit betekent ook dat een Registratie Instelling Civiele Sector geïnstalleerd moet gaan worden. Deze op te richten Registratie Instelling zal met een mandaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar taak uitvoeren, te weten: Beheer Openbaar Register Civiele Sector en besluitvorming en uitgifte van bewijs van inschrijving. Begin 2021 is onder de Beheerstichting SWOD gestart met een verkenning. 

Voor meer informatie over persoonsregistratie klik hier 


Downloads:

Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-4230.html
Brochure SZW: Brochure Certificatie
Brochure SWOD: Brochure SWOD
Arboportaal Nederlandse Overheid:  Certificatie  en persoonsregistratie