Selecteer de taal

Een cki is een door de minister van SZW aangewezen bedrijf/instelling die producten, diensten of personen beoordeelt aan de hand van de, voor hun geldende, werkveldspecifieke certificatieschema’s. Binnen de sector Werken onder overdruk zijn een aantal certificerende instellingen werkzaam, o.a. de Certificatie Instelling Defensie Duikschool (CI-DDS) voor defensie, politie en douane, stichting Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling NDC-CI voor civiel en Certificerende Instelling Instituut Fysieke Veiligheid (CI-IFV voor de brandweer. Deze CI's controleren periodiek of gecertificeerde personen voldoen aan de gestelde eisen en treffen zo nodig maatregelen. Om een certificaat zijn geldigheid te laten behouden heeft niet alleen de aangewezen CI een verantwoordelijkheid, maar ook de certificaathouder. Deze zal, voordat het certificaat verloopt, zich moeten melden bij de voor hem/haar relevante CI. NDC-CI werd door de Raad voor Accreditatie (RvA) periodiek gecontroleerd aan de hand van de eisen in de werkveldspecifieke certificatieschema’s voor aanwijzing en toezicht.

Het werkveldspecifieke certificatieschema voor aanwijzing en toezicht (WDAT) bevat de criteria waaraan een certificerende instelling moet voldoen, zoals de eis van voldoende deskundigheid. De WDAT zoals door de minister van SZW is vastgesteld, is de maatstaf voor de Raad voor Accreditatie (RvA) voor beoordelingen en controles, voor de minister van SZW voor aanwijzingen en tevens voor de Inspectie SZW voor het toezicht op de certificerende instellingen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Downloads:
WDAT