Selecteer de taal

Tegen een besluit van het NDC-CI betreffende het niet (opnieuw) verlenen, schorsen of intrekken van een certificaat kan een bezwaar worden ingediend. Onder een besluit wordt tevens verstaan het weigeren te beslissen of het niet tijdig nemen van een beslissing.

Het bezwaar moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit worden ingediend bij de NDC-CI

Het bezwaarschrift bevat minimaal de volgende gegevens:

  • Naam en adresgegevens van de indiener.
  • Dagtekening.
  • Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
  • De gronden waarop het bezwaar is gebaseerd.
  • Ondertekening.

Het bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard:

  • indien niet aan de gestelde termijn van indienen wordt voldaan. Dit geldt niet als de indiener aantoont dat hij redelijkerwijs niet in verzuim is geweest.
  • het bezwaar wordt verder niet-ontvankelijk verklaard als het, bij het niet van toepassing zijn van een termijn, onredelijk laat wordt ingediend. Dit geldt uitsluitend wanneer het bezwaar betrekking heeft op het niet tijdig nemen van een besluit.
  • Het bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.
  • Het bezwaarschrift leidt tot heroverweging van het besluit waartegen het is gericht.

Bestuursrechter

Indien de inhoud of strekking van de nieuwe beslissing de belanghebbende hiertoe aanleiding geeft, dient hij zich in voorkomend geval te wenden tot de bestuursrechter. NDC-CI zal de belanghebbende in haar beslissing op bezwaar wijzen op deze mogelijkheid.

Downloads:
Bezwaarprocedure