Selecteer de taal

De beroepen (vakbekwaamheden) in de sector werken onder overdruk zijn gereglementeerde beroepen. Dat betekent dat beroepsbeoefenaren in het bezit dienen te zijn van een geldig en erkend certificaat afgegeven door een door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen certificerende instelling. Voor de sector werken onder overdruk (duikindustrie) geldt dat u in het bezit dient te zijn van een SWOD Certificaat afgegeven door een aangewezen certificerende instelling. NDC-CI is een door SZW aangewezen certificerende instelling. NDC-CI is al 35 jaar wereldwijd een bekend begrip. 

Bent u in het bezit van buitenlandse certificaten dan geldt altijd - neem contact met ons op. Zie onze contactgegevens

Indien u als Nederlandse ingezetene in het bezit bent van in buitenland verkregen certificaat afgegeven door of namens autoriteiten dan kunt u een aanvraag doen voor initiele certificering. 

Voor de aanvraag ga naar aanvragen certificatie

Let op in Nederland kennen we 9 categorieen duikers en duikploegleiders. Duikmedisch Begeleider en duikerartsen kennen 2 categorieen. 

Het proces dat u dient te doorlopen bestaat uit 3 fasen:

  1. Documentenonderzoek (logboek en certificaten)
  2. Theorie-examen
  3. Praktijkexamen

In het documentenonderzoek wordt gekeken naar de gevolgde opleiding en het afgegeven certificaat. Gekeken zal worden of de opleiding gelijkwaardig is aan de opleidingseisen zoals vermeld in het werkveldspecifieke certificatieschema. Indien dit niet zo is zal gekeken worden of deze opleidingseisen gecompenseerd worden door in buitenland opgedane werkervaring. Als uw opleiding en/of werkervaring gelijkwaardig is, wordt u uitgenodigd voor een theorie-examen. Na het met goed gevolg afleggen van het theorie-examen volgt het praktijkexamen. Wordt dit examen ook met een voldoende afgesloten dan ontvangt u het SWOD certificaat en wordt u als certificaathouder ingeschreven in het openbaar register van de beheerstichting SWOD.

NDC-CI streeft er altijd naar om binnen 2 weken haar besluiten in het proces aan u kenbaar te maken. Wettelijk geldt een periode van 6 weken. In overleg met u worden de volgende stappen in het proces vastgelegd. 

Duikmedisch begeleider: wereldwijd geldt dat u iedere twee jaar een herhalingsopleiding moet volgen. Dit geldt ook in Nederland. U kunt er ook voor kiezen een herhalingsopleiding te volgen bij een erkende opleidingsinstelling. Aansluitend wordt het examen door de certificerende instelling afgenomen. Wel zal of de opleidingsinstelling en/of de certificerende instelling de authentiteit van uw certificaat verkregen in het buitenland controleren. 

Duikerarts: Tot op heden hebben er geen duikerartsen met buitenlandse papieren zich gemeld voor initiele certificering. Derhalve is er weinig tot niets bekend over de inhoud van buitenlandse opleidingen. Wij nodigen u uit om te beginnen met toezending van uw certificaat, diploma. U dient te voldoen aan een van de de criteria - ingeschreven in het BIG register als bedrijfsarts. ga naar KNMG

Houd er rekening mee dat een procedure een aantal weken in beslag kan nemen. Regel tijdig uw certificering. 

Examens worden afgenomen conform het SWOD Toetsplan. Het is moelijk aan te geven hoe lang een procedure duurt. Dit heeft ook te maken met uw agenda. Het SWOD Toetsplan informeert u over hoe lang een resultaat van een examen geldig blijft. 

SWOD Certificaten worden afgegeven met een geldigheidsduur en er worden eisen gesteld aan het geldig houden van certificaten. E.e.a. conform de geldende certificatieschema's. 

Bijvoorbeeld: duiker: geldigheid van 4 jaar. Geldigheidsconditie: iedere twee jaar verplicht bewijzen dat u continue met uw vak bezig bent en voor datum van verlopen dient u een proeve van bekwaamheid (in het 4e jaar) te laten afnemen door NDC-CI. 

Vergeet niet dat u als u arbeid onder overdruk - duikarbeid - verricht dan dient u in het bezit te zijn van een geldige duikmedische goedkeuring afgegeven door een erkende duikerarts. Of een duikmedische goedkeuring uit uw land van herkomst (EU/EER) maar dat moet wel bewezen zijn dat daar een gelijkwaardige keuringsrichtlijn gehanteerd wordt.  Voor meer details ga naar de site van de Arbocatalogus Werken onder Overdruk 

NDC-CI voorziet in een bezwaar en beroepsprocedure. Aansluitend aan een examenmoment worden evaluatieformulieren verstrekt. Mocht u toch een klacht hebben dan heeft NDC-CI ook een procedure die daarin voorziet.  Op moment dat u een klacht en/of bezwaar indient zal NDC-CI een persoon of een commissie aanstellen voor behandeling. Een hoorzitting kan onderdeel van het proces zijn.

De kosten varieren van € 500 - 850,00. E.e.a. is ook afhankelijk van faciliteren van examenlocaties door erkende opleidingsinstellingen.
Voor uitgebreide informatie ga naar tarievenlijst

 

EU ingezetenen
EU ingezetenen, niet-NL, hebben twee opties om te werken in de Nederlandse duikindustrie: permanent of tijdelijk en incidenteel.
Wilt u permanent in Nederland werken als duiker of duikploegleider dan dient u gecertificeerd te zijn en volgt u hetzelfde traject als boven beschreven.
Indien u tijdelijk en incidenteel werk wil verrichten in Nederland vraagt u het "bewijs van toetsing" (proof of assessment) aan. Het traject dat u dient te doorlopen hangt af of u als duiker of als duikploegleider wil gaan werken. Belangrijk is dat u geen economische binding met NL hebt. Volgens Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU mag bij toepassing van de criteria geen sprake zijn van een stabiele en permanente binding met de economie van de ontvangende staat. 

Een uitgebreide beschrijving van het proces voor buitenlands opgeleide duikers en duikploegleiders vindt u in de procedure buitenlandse certificaten.

Download Certificeringsprocedure:
Buitenlandse certificaten