Selecteer de taal

Eén van de instrumenten die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) inzet om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te bevorderen, is certificatie.

Beroepen in de sector werken onder overdruk valt onder de noemer gereglementeerde beroepen. Bedoeling van het certificaat is, dat de gebruiker een ‘gefundeerd vertrouwen’ mag hebben dat aan de te stellen eisen is voldaan.

Het certificaat is een wettelijk document maar de overheid geeft niet zelf het certificaat uit. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt eisen aan instellingen die namens haar certificaten mogen verstrekken en stelt eisen aan de beroepsbeoefenaar ofwel de certificaathouder (Duiker, duikploegleider, duikmedisch begeleider of duikerarts)

Het stelsel is gebaseerd op de internationale Norm 17024 certifications of persons.

Waaraan de (toekomstige)certificaathouder aan dient te voldoen kunt u in vinden in de werkveldspecifieke certificatieschema's.

Certificaten worden verstrekt voor 2 of vier jaar. In het kader van certificering dient de certificaathouder ook te voldoen aan de geldigheidscondities (2 jaarlijks en 4 jaarlijks). Om dat te verifiëren dient er in het kader van toezicht tweejaarlijks portfolio-onderzoek plaats te vinden. Bij duikerartsen één keer per jaar.

Duikarbeid

 Geldigheidsduur 4 jaar
Geldigheidscondities
 • Ref hoofdstuk 13 van het schema duikarbeid

  Gedurende de looptijd van het certificaat gelden de volgende condities voor de certificaathouder:

  1. De certificaathouder stelt de certificerende instelling onverwijld op de hoogte van wijzigingen betreffende zijn adres;
  2. De certificaathouder gebruikt het certificaat uitsluitend zolang dit geldig is;
  3. De certificaathouder voldoet aan de eisen die in het kader van de doorlopende beroepservaring gelden overeenkomstig paragraaf 11.2.1 van het schema;
  4. De certificaathouder gebruikt het certificaat uitsluitend als bewijs van zijn vakbekwaamheid binnen de betrokken subcategorieën;
  5. De certificaathouder verleent medewerking bij het uitvoeren van toezicht door de certificerende instelling en stemt in met het steekproefsgewijs onderzoeken van zijn portfolio bij de werk- of opdrachtgevers
  6. De certificaathouder stemt in met vermelding van zijn certificatie door de certificerende instelling in het certificaatregister;
  7. De certificaathouder meldt klachten die tegen zijn vakbekwaamheid zijn ingebracht bij de certificerende instelling en verleent medewerking aan onderzoek door de certificerende instelling van dergelijke klachten;
  8. De certificaathouder gaat misbruik van dit certificaat door derden zoveel mogelijk tegen en meldt vermissing van het certificaat binnen tien dagen aan de certificerende instelling.

  Indien niet voldaan wordt aan deze condities kan dit tot consequentie hebben dat het certificaat wordt geschorst of ingetrokken of een waarschuwing worden gegeven.

   

  Doorlopende beroepservaring per categorie

  • voor subcategorie A1: ten minste 30 duiken en een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten;
  • voor subcategorie A2: ten minste 30 duiken en een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten, waarvan ten minste 5 duiken met een minimale duikdiepte van 9 meter en een totaaltijd onder druk van 50 minuten;
  • voor subcategorie A3: ten minste 30 duiken en een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten;
  • voor subcategorie B0: ten minste 30 duiken en een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten, waarvan ten minste 20 duiken met een totaaltijd onder druk van minimaal 200 duikminuten met SSE;
  • voor subcategorie B1: ten minste 30 duiken en een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten, waarvan:
   • 1°. ten minste 20 duiken met een totaaltijd onder druk van minimaal 200 duikminuten met SSE; en
   • 2°. ten minste 5 duiken met een minimale duikdiepte van 9 meter en een totaaltijd onder druk van 50 minuten;
  • voor subcategorie B2: ten minste 30 duiken en een totaal tijd onder druk van minimaal 300 minuten, waarvan ten minste 15 duiken met een totaaltijd onder druk van minimaal 150 duikminuten met SSE;
  • voor subcategorie B3: ten minste 30 duiken een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten waarvan ten minste 15 duiken met een totale duiktijd van minimaal 150 duikminuten met SSE;
  • voor subcategorie B4: ten minste 30 duiken met een totaal tijd onder druk van minimaal 300 minuten waarvan ten minste 15 duiken met een totale tijd onder druk van minimaal 150 minuten met SSE.
  • Indien de certificaathouder B4 eveneens beschikt over certificaat in de categorie C geldt dat het aantal gemaakte bellruns een compensatie is van het dienovereenkomstig aantal te maken duiken in de subcategorie B4. De totale tijd onder druk van 300 minuten in de subcategorie B4 mag worden verminderd met de gelogde tijd onder druk als lockout duiker.

  Portfolio doorlopende beroepservaring overleggen over twee jaar na dato bij tussentijds toezicht en over vier jaar bij hercertificatie.

  Hercertificatie: tevens na vier jaar na dato overleggen een bewijs van afname van de proeve van bekwaamheid afgenomen door NDC-CI –examinator in het derde of vierde jaar voor einde geldigheid.

Aantonen na 2 jaar (portfolio-onderzoek) en 4 jaar (hercertificeren)
Hercertificeren Hercertificatie: tevens na vier jaar na dato overleggen een bewijs van afname van de proeve van bekwaamheid afgenomen door NDC-CI –examinator in het derde of vierde jaar voor einde geldigheid.

 

 

Duikploegleider

 Geldigheidsduur 4 jaar
 Geldigheidscondities A1, A2, B1: 20 duiken geleid in de afgelopen 24 maanden
  A3, B2, B3, B4: 30 duiken geleid in de afgelopen 24 maanden
 Aantonen  na 2 jaar (portfolio-onderzoek) en 4 jaar (hercertificeren)
Hercertificeren

Bij hercertificatie (Ref Artikel 11 schema)  tevens vier jaar na datum van uitgifte overleggen

een bewijs van afname van een vooraf aangekondigde praktijkproef afgenomen door een NDC-CI getrainde duikploegleider; en positief resultaat theorie examen hercertificatie duikploegleider.

 

Duikerarts

 Geldigheidsduur 4 jaar
 Geldigheidscondities opname in het register voor bedrijfsartsen
  Aantonen van studiepunten en 10 (her)keuringen
Aantonen Jaarlijks
Hercertificeren Zie schema WOD A 

 

Duikmedisch Begeleider

Geldigheidsduur 2 jaar
Hercertificeren zie schema WOD B