Selecteer de taal

Op 27 juli 2018 is in de Staatscourant 41262 een wijziging van Bijlage XVc, het werkveldspecifieke certificatieschema Duikarbeid (WSCS WOD D) gepubliceerd. Dat betekent harmonisatie van het schema Duikarbeid en Brandweerduiker. Het schema Brandweerduiker Bijlage XVIf is daarmee vervallen en Duikarbeid heeft een grote wijziging ondergaan. Het geharmoniseerd schema Duikarbeid gaat in op 1 oktober 2018. Voor de civiele sector gaan we in op de wijzigingen voor de civiele duikers.

In het kort

De inhoud van de eis doorlopende beroepservaring wijzigt, de vooraf aangekondigde praktijkproef afgenomen door een NDC-CI getrainde duikploegleider vervalt. Vanaf 1 oktober 2018 kennen we 9 categorieën in plaats van 8. De duikploegleider moet bij ondertekening van het duikerlogboek zijn registratienummer vermelden.

Dus lees dit aandachtig door!

Tussentijds portfolio-onderzoek in het kader van toezicht

Zowel het tussentijds portfolio-onderzoek in het kader van toezicht en als bij hercertificatie blijft gehandhaafd. De doorlopende beroepservaring wijzigt. De certificaathouder geeft de certificerende instelling ten minste elke twee jaar inzage in zijn doorlopende beroepservaring als bedoeld in paragraaf 11.2.1 van het nieuwe schema.

1: De kandidaat is als duiker werkzaam en verricht werkzaamheden onder water.

Dit houdt in dat de duiker een doorlopende beroepservaringen heeft in de afgelopen 24 maanden van tenminste:

Categorie

Omschrijving

Doorlopende beroepservaring

A1 *)

SCUBA tot 9 meter

Ten minste 30 duiken en een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten.

A2

SCUBA tot 15 meter

Ten minste 30 duiken en een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten, waarvan ten minste 5 duiken met een minimale duikdiepte van 9 meter en een totaaltijd onder druk van 50 minuten.

A3

SCUBA tot 30 meter

Ten minste 30 duiken en een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten.

B0 *)

SSE tot 9 meter

Ten minste 30 duiken en een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten, waarvan ten minste 20 duiken met een totaaltijd onder druk van minimaal 200 duikminuten met SSE.

B1

SSE tot 15 meter

Ten minste 30 duiken en een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten, waarvan:1°.ten minste 20 duiken met een totaaltijd onder druk van minimaal 200 duikminuten met SSE; en 2°.ten minste 5 duiken met een minimale duikdiepte van 9 meter en een totaaltijd onder druk van 50 minuten.

B2

SSE tot 30 meter

Ten minste 30 duiken en een totaal tijd onder druk van minimaal 300 minuten, waarvan ten minste 15 duiken met een totaaltijd onder druk van minimaal 150 duikminuten met SSE.

B3

SSE tot 50 meter zonder wetbell

Ten minste 30 duiken een totaaltijd onder druk van minimaal 300 minuten waarvan ten minste 15 duiken met een totale duiktijd van minimaal 150 duikminuten met SSE.

B4

SSE tot 50 meter met wetbell

Ten minste 30 duiken met een totaal tijd onder druk van minimaal 300 minuten waarvan ten minste 15 duiken met een totale tijd onder druk van minimaal 150 minuten met SSE.

C

Closed Bell / Saturatie

Indien de certificaathouder B4 eveneens beschikt over certificaat in de categorie C geldt dat het aantal gemaakte bellruns (10 bellruns 5x duiker / 5x bellman) een compensatie is van het dienovereenkomstig aantal te maken duiken in de subcategorie B4. De totale tijd onder druk van 300 minuten in de subcategorie B4 mag worden verminderd met de gelogde tijd onder druk als lockout duiker.

*) binnen geconditioneerde omstandigheden. In "definities" wordt een uitgebreide omschrijving gegeven. Het SWOD Centraal College van Deskundigen heeft het SWOD Toetsplan geactualiseerd ivm deze publicatie van het geharmoniseerd schema Duikarbeid. Het actuele SWOD Toetsplan versie 4.1 is van toepassing en wordt een dezer dagen op de website van SWOD gepubliceerd.

Mogelijke vragen over het 2-jaarlijks tussentijds portfolio-onderzoek

Ik moet voor 1 oktober 2018 tussentijds portfolio-onderzoek ondergaan.

Voor u verandert er niets. Huidige regelgeving geldt. Ook indien NDC-CI om redenen uw verzoek nog niet heeft kunnen afronden. Over twee jaar voor de hercertificatie moet u rekening houden met de wijziging.

Ik moet na 1 oktober 2018 tussentijds portfolio-onderzoek ondergaan.

U kunt niet voldoen aan de nieuwe ervaringseis – u krijgt bij uw beoordeling een advies voor de komende periode om u goed voor te bereiden voor hercertificatie over twee jaar. Voldoet u zelfs niet aan de ervaringseis van voor 1 oktober 2018 dan zal NDC-CI duidelijk met u communiceren over mogelijke (duur van) schorsing en/of intrekking van uw certificaat en/of herstel. Vanaf 1 oktober 2020 wordt van u verwacht dat u wel aan het nieuwe eis doorlopende beroepservaring voldoet.

Hercertificatie

Een grote verandering is, is dat de vooraf aangekondigde praktijkproef afgenomen door een NDC-CI getrainde duikploegleider op de duiklocatie, vervalt. De praktijkproef wordt vervangen door een proeve van bekwaamheid die door een examinator van NDC-CI wordt afgenomen. NDC-CI zal hiervoor maandelijks momenten regelen. Het portfolio-onderzoek hercertificatie blijft gehandhaafd en is identiek aan het herziene tweejaarlijks tussentijds portfolio-onderzoek in het kader van toezicht.

Ik heb mijn praktijkproef in kader van hercertificatie voor 1 oktober 2018 gedaan.

In kader van overgang behoeft u niet opnieuw de proeve van bekwaamheid te ondergaan. In het aanvraagformulier hercertificatie vermeldt u dat de praktijkproef voor 1 oktober is afgenomen. De examinator van NDC-CI zal aan de hand van de administratie dit controleren.

 

Uw portfolio-onderzoek is gelijk aan de ervaringseis van het vorige schema. Na 1 oktober 2020 wordt verwacht dat iedereen voldoende tijd heeft gehad te voldoen aan de herziene eis van doorlopende beroepservaring.

Mijn hercertificatie vindt plaats na 1 oktober 2018 en ik heb mijn praktijkproef niet gedaan voor 1 oktober 2018

U dient deel te nemen aan een door NDC-CI te organiseren proeve van bekwaamheid. Op moment van deelname zal aan de hand van uw portfolio (logboek) de proeve van bekwaamheid (zie SWOD Toetsplan versie 4.1) bepaald worden. Het CCvD van SWOD zal met een norminterpretatie komen waarin vermeld zal worden dat de proeve van bekwaamheid dient plaats te vinden tussen uw twee jaarlijkse portfolio in het kader van toezicht en datum einde geldigheid. In maart 2019 heeft CCvD besloten dat de proeve van bekwaamheid dient plaats te vinden in vierde jaar. U hebt voor het verlopen, voor de datum van einde geldigheid, uw aanvraag ingediend, maar u hebt de proeve van bekwaamheid niet gedaan, dan dient u een opleidingsinstelling te benaderen om onder gecontroleerde omstandigheden uw proeve van bekwaamheid te laten afnemen. De opleidingsinstelling zal naar verwachting op offertebasis dit voor u faciliteren en de examinatoren van NDC-CI uitnodigen om de proeve van bekwaamheid af te nemen. Concreet: NDC-CI zal alleen bij duikers met een geldig certificaat Duikarbeid op het moment van de proeve van bekwaamheid, de proeve van bekwaamheid afnemen. Uw portfolio-onderzoek is gelijk aan de ervaringseis van het vorige schema. Vanaf 1 oktober 2020 wordt van u verwacht dat u wel aan het nieuwe eis doorlopende beroepservaring voldoet. Voor referentie: lees Hoofdstuk 11 van het nieuwe schema.

Mijn certificaat is verlopen, ik ben te laat met mijn aanvraag hercertificatie.

Zowel onder het oude als het nieuwe schema rest u niets anders dan herintreding, die gelijk is aan initiële certificering. Dat betekent dat op basis van uw beroepservaring een opleidingstraject vereist kan worden. In het meest gunstige geval alleen theorie- en praktijkexamen. Citaat uit het nieuwe geharmoniseerd certificatieschema.

Wijziging geldigheidscondities – hoofdstuk 13

Hiervan was al sprake maar is nu door SZW geïnventariseerd onder één noemer:

1. Gedurende de looptijd van het certificaat gelden de volgende condities voor de certificaathouder:

a) De certificaathouder stelt de certificerende instelling onverwijld op de hoogte van wijzigingen betreffende zijn adres;

b) De certificaathouder gebruikt het certificaat uitsluitend zolang dit geldig is;

c) De certificaathouder voldoet aan de eisen die in het kader van de doorlopende beroepservaring gelden overeenkomstig paragraaf 11.2.1;

d) De certificaathouder gebruikt het certificaat uitsluitend als bewijs van zijn vakbekwaamheid binnen de betrokken subcategorieën;

e) De certificaathouder verleent medewerking bij het uitvoeren van toezicht door de certificerende instelling en stemt in met het steekproefsgewijs onderzoeken van zijn portfolio bij de werk- of opdrachtgevers

f) De certificaathouder stemt in met vermelding van zijn certificatie door de certificerende instelling in het certificaatregister;

g) De certificaathouder meldt klachten die tegen zijn vakbekwaamheid zijn ingebracht bij de certificerende instelling en verleent medewerking aan onderzoek door de certificerende instelling van dergelijke klachten;

h) De certificaathouder gaat misbruik van dit certificaat door derden zoveel mogelijk tegen en meldt vermissing van het certificaat binnen tien dagen aan de certificerende instelling.

2. Indien niet voldaan wordt aan deze condities kan dit tot consequentie hebben dat het certificaat wordt geschorst of ingetrokken of een waarschuwing worden gegeven.

Het logboek

Het logboek, wettelijk verplicht, is dus zeer belangrijk bij het vierjaarlijkse hercertificeringsproces en het tweejaarlijkse tussentijds portfolio-onderzoek. De eisen over het logboek zijn vastgelegd in de wetgeving. Voor duikarbeid wordt in het schema vermeld:

Let op nieuw per 1 oktober 2018: De Duikploegleider moet zijn certificaatnummer vermelden bij zijn handtekening.

Disclaimer

E.e.a. onder voorbehoud van wetswijziging certificatiestelsel en/of norminterpretatie SWOD CCvD. In 2020 is het ministerie van SZW voornemens over te gaan tot een certificatiestelsel op basis van Accreditatie.

BEKIJK HIER DE REGELING